Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola 429 w Warszawie
Przedszkole 429 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkole 429 w Warszawie.
  • Data publikacji strony internetowej: 2017-12-07
  • Data założenia strony BIP: 2017-12-04
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-20
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe. 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Aneta Piotrowska-Barszcz, sekretariat@przedszkole429.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 300 28 73. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl
Dostępność architektoniczna
Sposób dojazdu do Przedszkola nr 429 w Warszawie ul. Skarbka z Gór 9a
Dojście piesze do Przedszkola od ul Skarbka z Gór, ul. Jesiennych Liści ul. Głębockiej. Przejścia dla pieszych przy ul. Skarbka z Gór ul. Jesiennych Liści, ul. Głębockiej są
oznakowane, brak sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.
Najbliższy przystanek autobusowy: Park Magiczny. Kursują autobusy linii (160, 527, 304). W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu na terenie Przedszkola nr 429 z wjazdem od strony ul. Skarbka z Gór.
Brak w okolicy postoju taksówek.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/
Sposób dojazdu do Przedszkola nr 429 – oddziały zamiejscowe w Warszawie ul. Marywilska 65
Dojście piesze do Przedszkola od ul. Marywilskiej. Przejścia dla pieszych znajdują się przy ul. Marywilskiej i są oznakowane, ale brak sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.
W odległości ok. 150 m od wejścia do Przedszkola znajduje się przystanek ZTM – Osiedle Marywilska i kursują autobusy linii 176 ( Budowlana do Choszczówka) ,126 ( z CH Targówek do Nowodwory), 314 (z Tarchomin do Olesin). Brak w okolicy postoju taksówek.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/
Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców- Przedszkola nr 429 ul. Skarbka z Gór 9a
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli
Budynek Przedszkola nr 429 posiada jedno wejście główne, które jest zadaszone
i dwustopniowe schody. Posiada również podjazd dla osób niepełnosprawnych.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku przedszkola są korytarze, schody, balustrady i winda. Budynek posiada 2 kondygnacje naziemnie do której prowadzą schody i winda osobowa.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku przedszkola nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na terenie parkingu Przedszkola nr 429 znajdują się trzy, oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp osoby z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Budynek posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Budynek posiada windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. Brak pętli indukcyjnych w budynku. Brak dostępności do tłumacza PJM. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym. Brak windy do celów ewakuacyjnych.
Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców- oddziały zamiejscowe Przedszkola nr 429 ul. Marywilska 65
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli
Oddziały zamiejscowe Przedszkola nr 429 znajdują się w budynku wielorodzinnym i mieszczą się na parterze. Przedszkole posiada jedno wejście główne. W korytarzach nie ma
wydzielonych stref kontroli.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Do pomieszczeń zajmowanych przez Przedszkole prowadzą korytarze, brak schodów i windy.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W pomieszczeniach zajmowanych przez Przedszkole nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przedszkole posiada 9 miejsc parkingowych, które znajdują się przed budynkiem.. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp osoby z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń Przedszkola. W pomieszczeniach Przedszkola znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. Brak pętli indukcyjnych, brak dostępności do tłumacza PJM. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp do Przedszkola osoby z psem asystującym.
Copyright © 2017. All rights reserved.     
Font Resize
KOLOR